Arpol Motor Company

Administracja /  Wynajem powierzchni

pn. - pt.: 8:00 - 16:00

tel. 669 747 499 lub k.pachucy@arpol.com.pl

Regulamin promocji: Wyprzedaż rocznika 2019

REGULAMIN PROMOCJI
pod nazwą
„SEAT - Wyprzedaż rocznika 2019”
(zwany dalej “Regulaminem”)


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą „SEAT – Wyprzedaż rocznika 2019” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest Arpol Motor Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042314, NIP: 956-20-02-629 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 lipca 2020 r. i kończy w dniu 31 lipca 2020 r.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w siedzibie Organizatora oraz w punktach sprzedaży i punktach dystrybucyjnych Organizatora.


§2. OFERTA PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI


1. Oferta przystąpienia do Promocji skierowana jest do pełnoletniej osoby fizycznej będącej konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej będącej reprezentantem przedsiębiorcy w rozumieniu art.431 kodeksu cywilnego (zwaną dalej Uczestnikiem), która dokonała zakupu nowego samochodu marki SEAT z 2019r. objętego promocją w salonie Arpol Motor Company w Toruniu.


§ 3. ZASADY PRZYZNANIA VOUCHERA


1. Osobie fizycznej spełniającej warunki określone w § 2 ust. 1a) i 1b) Regulaminu, Organizator w dniu wydania pojazdu przekazuje Voucher, który może zrealizować w Pałacu Romantycznym w Turznie, ul. Toruńska 1, 87-148 Turzno, NIP działalności: 8790087435.
2. Voucher stanowi ofertę przystąpienia do Promocji oraz zawiera indywidualny numer – obejmujący dwudniowy pobyt w Pałacu romantycznym w Turznie, nocleg w komfortowym pokoju 2-osobowym typu Superior (jedna noc), śniadanie, dostęp do strefy mokrej SPA oraz basenu, romantyczna kolacja trzydaniowa a’la carte z kieliszkiem wina i napojami zimnymi oraz gorącymi dla dwojga.
3. Przystąpienie do Promocji przez Uczestnika następuje w chwili dokonania zamówienia u Organizatora nowego pojazdu marki SEAT objętego promocją w okresie trwania Promocji i odebrania Vouchera.
4. W momencie zawarcia przez Organizatora i osobę fizyczną umowy sprzedaży nowego pojazdu marki SEAT, pracownicy lub przedstawiciele Organizatora potwierdzają ten fakt złożeniem podpisu i pieczęci na odwrocie Vouchera (aktywacja Vouchera).
5. Jeżeli do realizacji zamówienia nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego Voucher nie zostanie aktywowany.


§ 4. ZASADY REALIZACJI VOUCHERA I PRZYZNANIA PREZENTU


1. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika, w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem wskazanym przez Uczestnika lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika, o aktywacji Vouchera i możliwości jego odbioru w siedzibie Organizatora.
2. Ostateczny termin realizacji Vouchera upływa w ciągu 6 miesięcy od jego aktywacji., tj. zakupu pojazdu marki SEAT, po upływie 6 miesięcy od aktywacji Voucher traci ważność.
3. W przypadku spełnienia się wszystkich warunków określonych w § 3 Regulaminu, zakończonych aktywacją Vouchera, kupujący będzie mógł zarezerwować pobyt w Hotelu na dowolny weekend. Voucher może być jednorazowo zrealizowany w Pałacu Romantycznym w Turznie, ul. Toruńska 1, 87-148 Turzno, NIP działalności: 8790087435.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak dostępnych pokoi w wybranym przez Klienta terminie. Należy wcześniej skontaktować się z recepcją hotelu pod numerem 48 56 64 23 100 i zarezerwować nocleg.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania na każdym etapie trwania Promocji warunków do przyznania Vouchera oraz jego realizacji. W tym celu Organizator może zażądać okazania dokumentu tożsamości Uczestnika promocji oraz oryginału Vouchera. Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji, zgodnie z niniejszym ustępem oznacza pozbawienie prawa do prezentu w postaci spędzenia weekendu w Pałacu Romantycznym z kolacją dla dwóch osób.

 

§ 5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROMOCJI


1. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w czasie trwania Promocji, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu Promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane wyłącznie przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres podany w ust. 2. Reklamacje zgłoszone po terminie zawartym w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora: Arpol Motor Company sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – SEAT – wyprzedaż rocznika 2019”.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód oraz żądanie w ramach reklamacji. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysłanie odpowiedzi na reklamację.
5. Niezależnie od wyniku postępowania reklamacyjnego przysługuje odwołanie do sądu powszechnego zgodnie z przepisami prawa.


§ 6. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji będzie Arpol Motor Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042314, NIP: 9562002629, tel. 56 643 88 70 e-mail sekretariat@arpol.com.pl (zwany dalej Administratorem);
2. Powołaliśmy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@arpol.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
a. w celu identyfikacji Uczestnika Promocji i realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną stanie się Uczestnik, do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich
b. bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika;
c. w celu realizacji praw klienta (w tym konsumenta), aktualizacji danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d. w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
e. w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika;
4. Dane osobowe Uczestników nie będą powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Jeżeli dojdzie do powierzenia danych innym podmiotom, niezwłocznie o tym poinformujemy poprzez wiadomość elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej.
5. Dane osobowe Uczestników dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia ich przekazania. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;
7. Uczestnik posiada prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, b. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
c. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
d. przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
Każde z powyższych uprawnień Uczestnik może zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@arpol.com.pl .
8. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@arpol.com.pl .
9. Uczestnik prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy prawa;
10. Uczestnika przekazuje swe dane osobowe w sposób całkowicie dobrowolny. W razie braku uzupełnienia wymaganych pól formularza lub braku podpisu pod formularzem lub braku podania danych niezbędnych do identyfikacji posiadacza Vouchera lub zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na rzecz Uczestnika i nie będzie on mógł wziąć udziału w Promocji. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będziemy mogli skontaktować się z Uczestnikiem mailowo lub telefonicznie w związku z Promocją, wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.arpol.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile będą to zmiany nie pogarszające warunków Promocji dla Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Newsletter

Tematyka:

Potwierdź subskrypcję za pomocą linku wysłanego na e-mail.

Drogi Gościu!
Aby móc dopasować sposób korzystania ze strony oraz aby móc ulepszać funkcjonalność naszej strony i dostarczać Tobie coraz lepsze usługi, potrzebujemy Twojej zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania.
Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili klikać odpowiednie okien na podstronie Polityki Prywatności.

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych o zasadach przetwarzania.
Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zgadzam się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arpol Motor Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042314, NIP: 9562002629, tel. 56 643 88 70, e-mail: sekretariat@arpol.com.pl
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

  • dopasować treści stron i tematykę materiałów do Twoich zainteresowań,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.
  • jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego,

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i naszego marketingu własnego jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszej firmy, jak również podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności.
Dlatego też proszę kliknij przycisk „Zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez Arpol Motor Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042314, NIP: 9562002629,.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres daneosobowe@arpol.com.pl